Accu Wagens garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 6 maanden na de leveringsdatum. De garantie geldt alleen voor de originele klant/koper. Als binnen deze garantieperiode blijkt dat het materiaal niet deugdelijk zijn dan zal Accu Wagens deze repareren of nieuw materiaal aanleveren. De koper moet het materiaal/product franco aan Accu Wagens terugzenden en afhalen. De koper moet Accu Wagens in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is dan zal Accu Wagens voor eigen rekening het gebrek aan het product herstellen of een nieuw product aanleveren of er wordt voor een evenredige deel van de factuur gecrediteerd.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Accu Wagens toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Accu Wagens heeft voldaan.

A – Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
– installatie, montage, wijzigingen of reparatie door de koper of door derden.
– Accu’s vallen altijd buiten de garantie, dit ivm het mogelijke en door ons niet te controleren overladen of te weinig laden van de accu(‘s). Tevens vallen duimgashandels en handgashandels (gebruikt op artikelen met luchtbanden en metalen frame ( 24 Volt- 48 Volt ) niet onder de garantie.

B – Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van
levering of op zaken die door de koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

C – Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van de producten van Accu Wagens.
Door Accu Wagens worden nimmer verregaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties
verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Accu Wagens, repareren dan wel vervangen van de door Accu Wagens geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Accu Wagens is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart Accu Wagens voor alle schade, welke voor Accu Wagens mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Accu Wagens aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.