2. Afname verplichting
De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vrachtkosten en administratiekosten verschuldigd zijn.

3. Bedenktijd en ontbinding
De wederpartij heeft gedurende 3 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring  In dat geval dient de wederpartij de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste, uiterlijk 14 dagen na aflevering, en voor eigen rekening aan AccuWagens retour te zenden. AccuWagens zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten. Het bedrag wordt belast met creditering  kosten (retourkosten) en eventuele gemaakte vrachtkosten.

4. Bestellingen en aanbetaling
Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.accuwagens.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen AccuWagens en haar klanten, dan wel tussen AccuWagens en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij AccuWagens gedane bestelling, is AccuWagens nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens AccuWagens.

Bij bestelling van afwijkende producten en specials dient de opdrachtgever/koper een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag. Het restantbedrag dient vooraf per bank te worden overgemaakt of in contant te worden voldaan bij het bezorgen of ophalen van de bestelling. Bij annulering van de bestelling is de aanbetaling tevens de annuleringskosten en kunnen niet door de opdrachtgever/koper worden teruggevorderd.

Wanneer de producten na het verstrijken van de afhaaldatum/levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking van AccuWagens. Niet afgenomen producten worden voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De koper dient zijn/haar bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na de afhaaldatum af te nemen anders vervalt de opdracht. Het bedrag dat de koper heeft betaald kan dan niet worden teruggevorderd.

5. Betaling
Betaling van het door AccuWagens gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra AccuWagens heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van AccuWagens is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan AccuWagens verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat AccuWagens steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt.

6. Conformiteit
Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij AccuWagens ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

7. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
De door AccuWagens geleverde zaken blijven het eigendom van AccuWagens tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met AccuWagens gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door AccuWagens verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van AccuWagens op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door AccuWagens onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan AccuWagens af te geven. Koper verleent AccuWagens reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van AccuWagens op volledige schadeloosstelling.

Door AccuWagens aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van AccuWagens vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt AccuWagens zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in Artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke AccuWagens op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door AccuWagens geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van AccuWagens is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van AccuWagens daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door AccuWagens onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden AccuWagens zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van AccuWagens daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan AccuWagens op de manier zoals voorgeschreven in Artikel 3:239 BW.

8. Garantie
AccuWagens garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 6 maanden na de leveringsdatum. De garantie geldt alleen voor de originele klant/koper. Als binnen deze garantieperiode blijkt dat het materiaal niet deugdelijk zijn dan zal AccuWagens deze repareren of nieuw materiaal aanleveren. De koper moet het materiaal/product franco aan AccuWagens terugzenden en afhalen. De koper moet AccuWagens in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is dan zal AccuWagens voor eigen rekening het gebrek aan het product herstellen of een nieuw product aanleveren of er wordt voor een evenredige deel van de factuur gecrediteerd.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van AccuWagens toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van AccuWagens heeft voldaan.

A – Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
– installatie, montage, wijzigingen of reparatie door de koper of door derden.

B – Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van
levering of op zaken die door de koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

C – Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van de producten van AccuWagens.

Door AccuWagens worden nimmer verregaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van AccuWagens, repareren dan wel vervangen van de door AccuWagens geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. AccuWagens is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart AccuWagens voor alle schade, welke voor AccuWagens mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door AccuWagens aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

9. Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij AccuWagens, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AccuWagens. AccuWagens houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

AccuWagens respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt AccuWagens zich de rechten en bevoegdheden voor die AccuWagens toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door AccuWagens tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van AccuWagens, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door AccuWagens eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AccuWagens worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

AccuWagens behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

12. Levertijden
De door AccuWagens opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper AccuWagens derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer AccuWagens haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van AccuWagens, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van AccuWagens, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met AccuWagens gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Het is AccuWagens toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

13. Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door AccuWagens getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is AccuWagens bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

14. Reclamaties
Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering/ factuurdatum schriftelijk dan wel per email aan AccuWagens te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan AccuWagens.

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens AccuWagens worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door AccuWagens geleverde goederen, door AccuWagens worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen ongeschonden, ongebruikt en zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van AccuWagens behoren. In een dergelijk geval waarin AccuWagens zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met retour kosten, welke bestaan uit 40% van de oorspronkelijke ordersom (exclusief vrachtkosten en administratiekosten) zulks met een minimum van € 50,00. kanalen en toebehoren, afwijkende producten en of specials kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd worden. Deze worden altijd volledig berekend. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling van de factuur.

15. Risico overgang
Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door AccuWagens geleverde goederen gaat over op de koper nadat AccuWagens de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

16. Toepasselijkheid
Op alle door of namens AccuWagens gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door AccuWagens gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met AccuWagens is overeengekomen. AccuWagens wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door AccuWagens aan koper wordt bevestigd.

17. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en AccuWagens, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18. Uitsluiting aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van AccuWagens is AccuWagens niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

19. Uitsluiting verrekening
Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met AccuWagens gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens AccuWagens voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de als dan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 5% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 35,-.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van AccuWagens is AccuWagens bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met AccuWagens gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van AccuWagens, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

20. Vrachttoeslag
Op alle afleveringen van AccuWagens geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces.

21. Wijzigingen
Het annuleren van een met AccuWagens gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van AccuWagens. De koper is gehouden aan voor alle voor AccuWagens hieruit voortvloeiende schade en kosten aan AccuWagens te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen AccuWagens slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AccuWagens.